Textové pole: trávnikTextové pole: Zoznam služieb

¨ Rozpočty stavieb : orientačné, ponukové, kontrolné, súhrnné,

     zadania s výkazmi výmer

¨ Tendre : príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie,

     vyhodnotenie cenových ponúk, záverečné vyhodnotenie.

¨ Kalkulácie : cenové, výrobné a operatívne s rozpisom potrieb

     materiálu, miezd, strojov a dopravy

¨ Plány : finančné, časové a vecné s rozpisom potrieb

¨ Faktúry : výrobné, odbytové a súhrnné vo väzbe na

     rozpočty a kalkulácie vrátane zisťovacích protokolov a súpisov

     skutočne prevedených prác, dodatky—naviac prípadne menej práce.

Možnosť dodania horeuvedených výstupov v :

Microsoft Excel ( *.xls, *.xlsx) ;  OpenOffice CALC (*.ods),; 

Acrobat Reader (*.pdf).

Textové pole: R o z p o č t y   a   k a l k u l á c i e   s t a v i e b

¨ Rozpočty stavieb : orientačné, ponukové, kontrolné, súhrnné,

     zadania s výkazmi výmer

¨ Kalkulácie : cenové, výrobné a operatívne s rozpisom potrieb

     materiálu, miezd, strojov a dopravy

¨ Plány : finančné, časové a vecné s rozpisom potrieb

¨ Faktúry : výrobné, odbytové a súhrnné vo väzbe na rozpočty

     a kalkulácie vrátane zisťovacích protokolov a súpisov skutočne

     prevedených prác, dodatky—naviac prípadne menej práce.

Možnosť dodania horeuvedených výstupov v Microsoft Excel.

 

Podľa zákona zo 14. decembra 2005 „o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení zmien a doplnkov (282/2006 … 442/2008) a vyhlášky 35 Úradu pre verejné obstarávanie z 9. januára 2006 o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, vyhlášky 158 z 1. marca 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty spracovávam súťažné podklady:

¨ Zadanie—výkaz výmer pre ocenenie,

¨ Všeobecné obchodné podmienky,

¨ Všeobecné technické podmienky vyskytujúcich sa stavebných prác,

¨ Návrh zmluvy o dielo

 

¨ Vyhodnotenie na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky—  jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktorými sú najmä cena, technické vyhotovenie, funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť prevádzkových nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru.

 

¨ Technologické pravidlá jednotlivých stavebných procesov,

¨ Príručku kvality—plán kvality stavby,

¨ Kontrolné a skúšobné plány,

 

Všetky horeuvedené podklady môžu byť dostupné z jedného miesta z Ganttovho diagramu v Microsoft Project cez hypertextové prepojenia.

 

Textové pole: Príprava  dokumentácie do tendrov

Z individuálnej kalkulácie z programu ODIS 2009 exportujem údaje do Microsoft Project 2007 Cz a následne spracovávam :

 

Textové pole: Plány, harmonogramy, sledovanie realizácie
Snimka úvodnej obrazovky ODIS 2009Textové pole: R o z p o č t y   a    k a l k u l á c i e    s t a v i e b

V software ODIS 2009

a databázach od firmy

ODIS Žilina 

V software CenkrosPlus

od firmy KROS Žilina

a databáz TSP a Cenekon.

Zadania s výkazmi výmer sú výstupmi z ODIS alebo CenkrosPlus. VOP a VTP sú od firmy  ÚEOS—Komercia

Všeobecné technické podmienky stavebných prácSnímka obrazovky - Ganttov diagram

Export individuálnej kalkulácie  do Microsoft Project 2007 Cz, GanttProject.

Týmto nástrojom

spracovávam :

Snímka obrazovky CenkrosPlus

Týmto nástrojom spracovávam :

Snímka obrazovky - Ganttov diagramTextové pole: Ing. Milan Gajdoš - MG STAV M
Komunikácia medzi počítačmiStavbár s výkresmiG
S
T
A
V

Južná trieda 43

040 01 KOŠICE IV

Slovenská republika

Ganttov diagram

Sieťový diagram

Analýza PERT

 

 

 

¨ Zobraze- nia :

¨ Diagram zdrojov

¨ Používanie zdrojov

¨ Používanie úloh

¨ Pridelenie zdrojov

¨ Zdieľanie zdrojov

 

Zostavy :

¨ Prehľad

¨ Súhrn projektu

¨ Úlohy najvyššej úrovne

¨ Kritické úlohy

¨ Míľniky

¨ Prebiehajúce činnosti

¨ Nezahájené úlohy

¨ Úlohy, ktoré čoskoro začnú

¨ Prebiehajúce úlohy

¨ Dokončené úlohy

¨ Úlohy, ktoré mali byť zahájené

¨ Náklady

¨ Finančný tok

¨ Rozpočet

¨ Úlohy presahujúce rozpočet

¨ Zdroje presahujúce rozpočet

¨ Priradenia

¨ Kto čo robí

¨ Kto čo kedy robí

¨ Zoznam úloh

¨ Pracovné vyťaženie

¨ Preťažené zdroje

¨ Používanie úloh

¨ Vlastné

 

¨ Sledova-nie

¨ Aktualizácia úloh

¨ Aktualizácia projektu

¨ Ukazovateľ priebehu medzi smerným plánom a skutočnosťou